Opće,  Pitanja i odgovori

Da li nevjernik ima koristi od svojih djela?

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle zikruhu. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Čovjekova končanica na Ahiretu je vezana za njegovo vjerovanje ili nevjerovanje. Ako je čovjek bio vjernik i na tome preselio ući će u Džennet, ako je bio nevjernik ući će u Džehennem i nikada neće ući u Džennet.

Kaže Allah, tebareke ve te’ala:

Ko drugog Allahu u obožavanju pridružuje, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a zulumćarima neće niko moći pomoći.1

Također, čovjek će imati koristi od svojih djela na Ahiretu ako bude vjernik, a ako umre kao nevjernik nikakve koristi od svoga dobročinstva, koje je činio na dunjaluku, neće imati.

Kaže Allah, tebareke ve te’ala:

A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu u obožavanju pridruživao tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš među gubitnicima biti.’2

Aiša, radijallahu te’ala anha, je jedne prilike upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku po imenu ibn Džud’an i kazala mu: „O Allahov Poslaniče, doista je ibn Džud’an u predislamskom vremenu čuvao rodbinske veze i hranio siromahe, pa hoće li mu to biti od koristi?“ Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neće mu koristiti, on nikada nije rekao: ‘Gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na Sudnjem danu’“.3

A ibn Džud’an je bio od prvaka Kurejša prije islama, činio je mnogo dobra. Međutim, kao što je konstatovao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to mu neće biti od koristi jer nikada u svome životu nije kazao „Gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na Sudnjem danu“, odnosno, nije vjerovao u Allaha i Sudnji dan.

Međutim, lijepa i radosna vijest za svakog čovjeka je u tome da ako iskreno prihvati islam i povjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, biće mu primljena sva dobra djela koja učinio prije primanja islama, a biće mu oprošteni i svi grijesi koje je činio prije islama. Dokaz za to je prethodno spomenuti hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ibn Džud’anu. Da je prihvatio islam bila bi mu primljena ta djela. Također, dokaz za to su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hakimu ibn Hizamu koji ga je o tome upitao, pa mu je kazao: „Primio si islam sa onim što si učinio od (dobrih) djela4.

A kazao je Amru ibn Asu, radijallahu anhu, kada je upitao o svojim grijesima koje je učinio prije islama: “Zar ne znaš da islam briše ono što je bilo prije njega?!5

A Allah najbolje zna.

  1. Odnos vjernika spram Allaha, dželle šanuh
  2. Da li nevjernik ima koristi od svojih djela?
  1. El-Ma’ideh, 72
  2. Ez-Zumer, 65
  3. Muslim, 214
  4. Buhari, 1436
  5. Muslim, 121