white concrete building under blue sky during daytime
Poslanici

Odnos vjernika spram Poslanika صلى الله عليه وسلم

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

1. Da ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem bude prije svega drugog, a to je pokornost. Kaže Uzvišeni, dželle še’nuh: „Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku“ (Kur’an). Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neće niko od vas biti pravi vjernik dok mu ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i svih ljudi.“ (Hadis

bilježi el-Buhari)

2. Što više donošenje salavata na njega, sallallahu alejhi ve sellem.

3. Donošenje salavata kada se spomene njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, ime. Kao što je došlo u hadisu: „Ponižen je onaj kod koga budem spomenut, a on ne donese salavat na mene“ (Sahihul-džami’, 2878).

4. Davanje prednosti njegovom govoru i sunnetu nad mišljenjima ljudi.

5. Sigurnost u vjerodostojnost hadisa koje mu pripisujemo. Kaže se u hadisu: „Ko kaže da je od mene nešto što nisam rekao, neka sebi pripremi mjesto u Vatri.“ (Hadis bilježi el-Buhari, 106)

6. Slijeđenje njegovog, sallallahu alejhi ve selleme, sunneta skladno mogućnostima. Pod ovim se misli na slijeđenje njega, sallallahu alejhi ve sellem, u činjenju pojedinih ibadeta, kao što su nafile, dobrovoljni post, zatim, slijđenje u njegovom, sallallahu alejhi ve selleme, moralu i ponašanju.

7. Širenje njegovog sunneta među ljude na lijep način. Kao što je rečeno u hadisu: „Prenesite od mene pa makar jedan ajet“. (Hadis bilježi el-Buhari)

8. Odbrana njegovog sunneta kada ga neko oskrnavi. Nije rijetka stvar da čovjek kada mu neko kritikuje njegovu lozu ili njegovu familiju žestoko se rasrdi i naljuti, a kada neko govori tako o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovom sunnetu, tada ne želi ništa da poduzima. Nema sumnje da je to zbog manjka ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

9. Vjerovati u sve ono s čime je došao od gajb (nama nepoznatih) stvari i dr.

10. Udaljavanje od onoga što je zabranio i na šta je upozoravao, jer nam je to put do Dženneta. Rekao je: „Svi ćete ući u Džennet, osim onog ko odbije. Rekoše: ‘A ko će odbiti?’, Rekao je: „Onaj ko mi se pokorava ući će u Džennet, a onaj ko je nepokoran on odbija“. (Hadis bilježi el-Buhari)

11. Ne davati mu svojstva božanstva i ne činiti mu dovu, ne zaklinjati se njime, i činiti mu ostale ibadete, jer to nije ispravno činiti osim Allahu. Allah, dželle še’nuh, rekao je, objašnjavajući da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čovjek: „I reci: „Ja sam čovjek poput vas“ (Kur’an).

12. Da se kod razilaženja vratimo Kur’anu i Sunnetu. Kada se ljudi razilaze oko nečega jedni se okrenu slijepom slijeđenju, drugi se okrenu svojim prohtjevima zbog svoje sklonosti grijesima, a neki se okreću razmišljanjima ljudi i njihovim ukusima. Međutim, obaveza je vratiti se Kur’anu i Sunnetu.

13. Vjerovanje da je on, sallallahu alejhi ve sellem, najvrijednije Allahovo stvorenje, te da je on posljednji Poslanik, i da nema poslanika nakon njega, sallallahu alejhi ve sellem.

14. Izučavanje njegove, sallallahu alejhi ve sellem, sire (biografije), uzimanje pouka i poruka iz nje.

15. Ne dizati glas, kada se čuje njegov govor.

16. Ljubav prema njegovim plemenitim ashabima.

17. Ljubav prema slijeđenju njegovog Sunneta.

18. Mržnja prema novotarijama i razilaženju od njegovog Sunneta i njegove upute.

19. Ne dizanje glasa kod njegovog kabura.

20. Čvrsto uvjerenje da on nije preselio na onaj svijet dok nije upotpunio svoju misiju.

21. Ljubav prema njegovoj porodici (Alul-bejt), ne omalovažavati nikog od njih, neka je Allah zadovoljan sa njima svima.

Autor: Sultan b. Abdullah el-‘Amri

Prijevod: Adnan I. Muratović